URBANKA
urbanistická kalkulačka

O urbanistické kalkulačce URBANKA

Kalkulačka je určena pro vyhodnocení potřeby nových ploch pro bydlení v územních plánech obcí. Je však dobře využitelná i pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území či pro jiné analýzy, zabývající se otázkami přiměřeného záboru půdního fondu. Jako podklad pro výpočet rozsahu potřebných ploch pro bydlení slouží počet obyvatel a počet obydlených bytů ve výchozím roce bilance. Výpočet se provádí pro předpokládaný počet obyvatel v obci v cílovém roce (nejlépe pro období cca 15 let).

Kalkulačka URBANKA umožňuje objektivní vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch pro bydlení v souladu s § 53, odst. 5, písm. f), stavebního zákona, v platném znění.

Kalkulačka je určena především pořizovatelům územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladům, orgánům ochrany půdního fondu a zpracovatelům územních plánů a studií. Více informací zde.

URBANKA - výpočet

Provozovatelem urbanistické kalkulačky je Institut regionálních informací, s.r.o.